Rollingdice의 오픈바인더입니다.

아래 선택 상자에서 세트를 선택하시거나, 보유카드검색을 통해 카드를 검색하세요.

 
 Promo
Ugin, the Spirit Dragon  
24,000원 (매진) 

 Foil  Promo
Ugin, the Spirit Dragon  
30,000원 (매진) 

 Foil  Prerelease
Ugin, the Spirit Dragon  
25,000원 (매진) 

 Promo
신령 용 우진  
24,000원 (1장) 

 Promo
악을 베는 천사  
2,500원 (2장) 

 Promo
Baneslayer Angel  
2,500원 (매진) 

 Foil  Promo
Baneslayer Angel  
4,000원 (매진) 

 Foil  Prerelease
Baneslayer Angel  
3,500원 (매진) 

 Foil  Prerelease
바스리 케트  
3,500원 (1장) 

 Promo
Basri Ket  
2,300원 (매진) 

 Foil  Promo
Basri Ket  
4,500원 (매진) 

 Foil  Prerelease
Basri Ket  
3,500원 (매진) 

 
이동