Rollingdice의 오픈바인더입니다.

아래 선택 상자에서 세트를 선택하시거나, 보유카드검색을 통해 카드를 검색하세요.

 
Animate Wall  
4,500원 (매진) 

Armageddon  
45,000원 (매진) 

Balance  
58,000원 (매진) 

Benalish Hero  
4,000원 (매진) 

Black Ward  
2,000원 (매진) 

Blaze of Glory  
30,000원 (매진) 

Blessing  
3,000원 (매진) 

Blue Ward  
3,500원 (매진) 

Castle  
2,300원 (매진) 

Circle of Protection: Black  
2,300원 (매진) 

Circle of Protection: Blue  
3,000원 (매진) 

Circle of Protection: Green  
2,300원 (매진) 

 
이동