Rollingdice의 오픈바인더입니다.

아래 선택 상자에서 세트를 선택하시거나, 보유카드검색을 통해 카드를 검색하세요.

 
수도원 그리핀  
400원 (6장) 

Abbey Griffin  
400원 (4장) 

 Foil 
Abbey Griffin  
500원 (매진) 

 Foil 
수도원 그리핀  
500원 (매진) 

순백 편대의 천사  
400원 (8장) 

Angel of Flight Alabaster  
400원 (8장) 

 Foil 
Angel of Flight Alabaster  
800원 (매진) 

 Foil 
순백 편대의 천사  
800원 (매진) 

천사 감독관  
1,500원 (1장) 

천사 감독관  
1,800원 (8장) 

Angelic Overseer  
1,800원 (7장) 

 Foil 
Angelic Overseer  
8,000원 (매진) 

 
이동