Rollingdice의 오픈바인더입니다.

아래 선택 상자에서 세트를 선택하시거나, 보유카드검색을 통해 카드를 검색하세요.

 
Animate Wall  
24,000원 (매진) 

Armageddon  
200,000원 (매진) 

Balance  
150,000원 (매진) 

Benalish Hero  
1,300원 (매진) 

Black Ward  
2,800원 (매진) 

Blaze of Glory  
130,000원 (매진) 

Blessing  
23,000원 (매진) 

Blue Ward  
1,800원 (매진) 

Castle  
2,500원 (매진) 

Circle of Protection: Black  
1,300원 (매진) 

Circle of Protection: Blue  
1,000원 (매진) 

Circle of Protection: Green  
1,000원 (매진) 

 
이동