Rollingdice의 오픈바인더입니다.

아래 선택 상자에서 세트를 선택하시거나, 보유카드검색을 통해 카드를 검색하세요.

 
Adriana's Valor  
400원 (매진) 

 Foil 
Adriana's Valor  
500원 (매진) 

Assemble the Rank and Vile  
400원 (매진) 

 Foil 
Assemble the Rank and Vile  
1,000원 (매진) 

Echoing Boon  
400원 (매진) 

 Foil 
Echoing Boon  
500원 (매진) 

Emissary's Ploy  
400원 (4장) 

 Foil 
Emissary's Ploy  
800원 (매진) 

Hired Heist  
400원 (매진) 

 Foil 
Hired Heist  
500원 (매진) 

Hold the Perimeter  
400원 (2장) 

 Foil 
Hold the Perimeter  
1,000원 (매진) 

 
이동