Rollingdice의 오픈바인더입니다.

아래 선택 상자에서 세트를 선택하시거나, 보유카드검색을 통해 카드를 검색하세요.

 
Angry Mob  
1,500원 (매진) 

Blood of the Martyr  
1,000원 (매진) 

Brainwash  
400원 (매진) 

Cleansing  
19,000원 (매진) 

Dust to Dust  
8,500원 (매진) 

Exorcist  
28,000원 (매진) 

Fasting  
800원 (매진) 

Festival  
600원 (2장) 

Fire and Brimstone  
1,000원 (매진) 

Holy Light  
700원 (매진) 

Knights of Thorn  
16,000원 (매진) 

Martyr's Cry  
22,000원 (매진) 

 
이동